二教

Dual division of the Buddha's teaching. There are various definitions:
(1) Tiantai has (a) [lang id =1028]顯教 exoteric or public teaching to the visible audience, and (b) [lang id =1028]密教 at the same time esoteric teaching to an audience invisible to the other assembly.
(2) The [lang id =1028]真言 Shingon School by "exoteric" means all the Buddha's preaching, save that of the [lang id =1028]大日經 which it counts esoteric.
(3) (a) [lang id =1028]漸教 and (b) [lang id =1028]頓教 graduated and immediate teaching, terms with various uses, e.g. salvation by works Hīnayāna, and by faith, Mahāyāna, etc.; they are applied to the Buddha's method, to the receptivity of hearers and to the teaching itself.
(4) Tiantai has (a) [lang id =1028]界內教 and (b) [lang id =1028]界外教 teachings relating to the [lang id =1028]三界 or realms of mortality and teachings relating to immortal realms.
(5) (a) [lang id =1028]半字教 and (b) [lang id =1028]滿字教 Terms used in the Nirvāṇa sūtra, meaning incomplete word, or letter, teaching and complete word teaching, i.e. partial and complete, likened to Hīnayāna and Mahāyāna.
(6) (a) [lang id =1028]捃收教 and (b) [lang id =1028]扶律談常教 of the Nirvāṇa sūtra, (a) completing those who failed to hear the Lotus; (b) "supporting the law, while discoursing on immortality," i.e. that the keeping of the law is also necessary to salvation.
(7) Tiantai's division of (a) [lang id =1028]偏教 and (b) [lang id =1028]圓教 the partial teaching of the [lang id =1028]藏, [lang id =1028]通, and schools as contrasted with the perfect teaching of the [lang id =1028]圓 school.
(8) Tiantai's division of (a) [lang id =1028]構教 and
(6) [lang id =1028]實教 temporary and permanent, similar to the last two.
(9) (a) [lang id =1028]世間教 The ordinary teaching of a moral life here; (b) [lang id =1028]出世間教 the teaching of Buddha-truth of other-worldly happiness in escape from mortality.
(10) (a) [lang id =1028]了義教 the Mahāyāna perfect or complete teaching, and (b) [lang id =1028]不了義教 Hīnayāna incompleteness.
(11) The Huayan division of (a) [lang id =1028]屈曲教 indirect or uneven teaching as in the Lotus and Nirvāṇa sūtras, and (b) [lang id =1028]平道教 direct or levelled up teaching as in the Huayan sūtra.
(12) The Huayan division of (a) [lang id =1028]化教 all the Buddha's teaching for conversion and general instruction, and (b) [lang id =1028]制教 his rules and commandments for the control and development of his order.
* * *
﹝出華嚴孔目﹞ 〔一、 化教通內外眾〕, 謂如來一代施化之教, 通被內眾受道弟子, 及外眾在俗之人, 皆令依之修行, 出離生死之苦, 故名化教通內外眾。 〔二、 制教唯內眾〕, 謂如來說諸律儀, 專為禁制內眾受道弟子, 令其如法受持, 成就聖果, 故名制教唯內眾。
* * *
1.顯教和密教。 顯教是顯明易懂之教, 如應身佛釋迦牟尼如來所說的一切大小乘教法是; 密教是秘密難曉之教, 如法身佛大日如來所宣示的一切內證真言教法是。 2.漸教和頓教。 漸教是由淺入深, 逐漸使人覺悟的教法; 頓教是直說究竟妙理, 立刻就能使人覺悟的教法。 3.律宗判如來一代時教, 為化教與制教二類: 化是化導眾生, 凡諸經論中所示禪定智慧的法門, 使人斷惑證真者, 都是屬於化教類; 制是制定戒律, 如四分律、 五分律、 十誦律等, 為佛所制的律儀, 所以統眾防非者, 都是屬於制教類。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 二教 — 兩種宗教。 指佛教、道教。 《南齊書‧顧歡傳》: “夫辨是與非, 宜據聖典。 尋二教之源, 故兩標經句。” 唐 李涉 《酬舉生許遇山居》詩: “不似本宗疏二教, 許過雲壑訪潛夫。” 明 李昌祺 《剪燈餘話‧何思明游酆都錄》: “二教之大, 鬼神之著, 甚至矣乎!曩吾僻見, 過毀 老 釋 , 今致削官減祿。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 二教──印师二教 → 二教──印師二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 印師二教者, 唐初印法師立此二教也。 〔一、 屈曲教〕, 謂釋迦如來所說之經, 逐其機性, 隨計破著, 方便委曲, 令物生解。 如涅槃經, 雖說圓通一極之理, 或對權顯實, 或會異歸同之類, 是名屈曲教。 (對權顯實者, 對藏通別三教之權, 以顯圓教一乘之實也。 會異歸同者, 會三教之異, 歸圓教之同也。 ) 〔二、 平道教〕, 謂盧舍那所說之經, 隨其法性平等而說, 如華嚴經, 雖有隨諸眾生各別調伏, 皆是稱性善巧一時頓演, 是名平道教。 (梵語盧舍那, 華言淨滿,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──远师二教 → 二教──遠師二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 遠師二教者, 隋朝遠法師立此二教也。 〔一、 漸教〕, 漸教者, 謂約漸悟之機, 大由小起, 所設具有三乘之教也。 (三乘者, 聲聞乘、 緣覺乘、 菩薩乘也。 ) 〔二、 頓教〕, 頓教者, 謂約頓機, 直入於大, 不由於小, 頓令得悟也。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──刘蚪二教 → 二教──劉蚪二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 劉蚪二教者, 齊朝隱士劉蚪, 諳達釋書, 亦立二教也。 〔一、 漸教〕, 謂始自鹿苑, 終於雙樹, 所說之經, 從小至大, 故名漸教。 〔二、 頓教〕, 謂佛最初說華嚴經, 如日初出, 先照高山, 故名頓教。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──昙谶二教 → 二教──曇讖二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 曇讖二教者, 西秦曇牟讖三藏立此二教也。 〔一、 半字教〕, 半字教者, 謂聲聞藏, 談理未遍, 若字之有半也。 〔二、 滿字教〕, 滿字教者, 謂菩薩藏, 談理滿足, 若字之圓滿也。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──印師二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 印師二教者, 唐初印法師立此二教也。 〔一、 屈曲教〕, 謂釋迦如來所說之經, 逐其機性, 隨計破著, 方便委曲, 令物生解。 如涅槃經, 雖說圓通一極之理, 或對權顯實, 或會異歸同之類, 是名屈曲教。 (對權顯實者, 對藏通別三教之權, 以顯圓教一乘之實也。 會異歸同者, 會三教之異, 歸圓教之同也。 ) 〔二、 平道教〕, 謂盧舍那所說之經, 隨其法性平等而說, 如華嚴經, 雖有隨諸眾生各別調伏, 皆是稱性善巧一時頓演, 是名平道教。 (梵語盧舍那, 華言淨滿,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──遠師二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 遠師二教者, 隋朝遠法師立此二教也。 〔一、 漸教〕, 漸教者, 謂約漸悟之機, 大由小起, 所設具有三乘之教也。 (三乘者, 聲聞乘、 緣覺乘、 菩薩乘也。 ) 〔二、 頓教〕, 頓教者, 謂約頓機, 直入於大, 不由於小, 頓令得悟也。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──劉蚪二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 劉蚪二教者, 齊朝隱士劉蚪, 諳達釋書, 亦立二教也。 〔一、 漸教〕, 謂始自鹿苑, 終於雙樹, 所說之經, 從小至大, 故名漸教。 〔二、 頓教〕, 謂佛最初說華嚴經, 如日初出, 先照高山, 故名頓教。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教──曇讖二教 — ﹝出華嚴經疏﹞ 曇讖二教者, 西秦曇牟讖三藏立此二教也。 〔一、 半字教〕, 半字教者, 謂聲聞藏, 談理未遍, 若字之有半也。 〔二、 滿字教〕, 滿字教者, 謂菩薩藏, 談理滿足, 若字之圓滿也。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • 二教本──华严为诸教本有二 → 二教本──華嚴為諸教本有二 — ﹝出華嚴經疏﹞ 華嚴, 即大方廣佛華嚴經也。 如來出現於世, 初說此經, 而後演說漸頓諸法者, 蓋大小漸次諸教, 皆從此華嚴性海流出故。 此經能統攝該括以為諸教之本也。 〔一、 為開漸之本〕, 開謂開設, 漸即漸次, 即三乘之教也。 佛初說華嚴根本一乘圓教, 諸大菩薩信解證入如來智慧。 時有三乘權淺之機, 雖預法會, 如聾若盲, 不信不解, 不順不入。 故盧舍那佛脫珍御服, 著弊垢衣, 乃開三乘漸次隨宜之教, 令彼聲聞、 緣覺及權教菩薩, 開解成熟, 故華嚴為開漸之本也。 (三乘者,… …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.